IC CHUC NANG

24C32 EEPROM SMD
Xem nhanh

5.000₫

24C32 EEPROM SMD

IC Nguồn TYN266P
Xem nhanh

19.000₫

IC Nguồn TYN266P

IC Nguồn TOP253PN
Xem nhanh
IC Nguồn OB2212A
Xem nhanh

12.000₫

IC Nguồn OB2212A

IC Nguồn MIP291
Xem nhanh

19.000₫

IC Nguồn MIP291

IC Nguồn MIP 2F2
Xem nhanh

17.000₫

IC Nguồn MIP 2F2

IC Nguồn LNK364P
Xem nhanh

16.000₫

IC Nguồn LNK364P

IC Nguồn LNK363PN
Xem nhanh
MC34063A 1.2A SOP8
Xem nhanh
MC34063A 1.2A DIP8
Xem nhanh
DS3231N SOIC16
Xem nhanh

24.000₫

DS3231N SOIC16

DS1307 SOP8
Xem nhanh

6.000₫

DS1307 SOP8

DS1307 DIP8
Xem nhanh

7.000₫

DS1307 DIP8

DS1302 SOP8
Xem nhanh

4.000₫

DS1302 SOP8

DS 1302 DIP8
Xem nhanh

6.000₫

DS 1302 DIP8

DS12C887 Real Time
Xem nhanh

49.000₫

DS12C887 Real Time

Max3232 Dán
Xem nhanh

4.500₫

Max3232 Dán

Max3232 Cắm Dip18
Xem nhanh
MAX485 DIP
Xem nhanh

4.000₫

MAX485 DIP

MAX485 SMD
Xem nhanh

4.000₫

MAX485 SMD

Max232 Dán SOP16
Xem nhanh
Max232 Cắm
Xem nhanh

4.000₫

Max232 Cắm

CH340G SOP16
Xem nhanh

15.000₫

CH340G SOP16

VIPer22A
Xem nhanh

9.000₫

VIPer22A