IC DONG LS HC

74LS73
Xem nhanh

74LS73

12.000₫

74LS164
Xem nhanh

74LS164

5.000₫

74HC595 SMD
Xem nhanh

74HC595 SMD

2.500₫

74HC595 DIP
Xem nhanh

74HC595 DIP

3.000₫

74HC574 DIP
Xem nhanh

74HC574 DIP

7.000₫

74HC573 DIP
Xem nhanh

74HC573 DIP

4.000₫

74HC373 SMD
Xem nhanh

74HC373 SMD

4.500₫

74HC373 DIP
Xem nhanh

74HC373 DIP

5.000₫

74HC245 SMD
Xem nhanh

74HC245 SMD

4.500₫

74HC245N DIP
Xem nhanh

74HC245N DIP

4.500₫

74HC244 SMD
Xem nhanh

74HC244 SMD

5.000₫

74HC244N DIP
Xem nhanh

74HC244N DIP

5.000₫

74HC238 DIP
Xem nhanh

74HC238 DIP

12.000₫

74HC174 DIP
Xem nhanh

74HC174 DIP

9.000₫

74HC165 SMD
Xem nhanh

74HC165 SMD

3.500₫

74HC165 DIP
Xem nhanh

74HC165 DIP

4.000₫

74HC164 SMD
Xem nhanh

74HC164 SMD

4.000₫

74HC164 DIP
Xem nhanh

74HC164 DIP

4.000₫

74HC154 SMD
Xem nhanh

74HC154 SMD

12.000₫

74HC151 DIP
Xem nhanh

74HC151 DIP

10.000₫

74HC193 SMD
Xem nhanh

74HC193 SMD

8.000₫

74HC193N DIP
Xem nhanh

74HC193N DIP

9.000₫