IC DONG LS HC

Opto quang TLP521

2.000₫ - 10.000₫

IC 74LS247 DIP16

15.000₫

IC 74LS73 DIP14

12.000₫

IC 74LS164 DIP14

5.000₫

IC 74LS147 DIP16

18.000₫

IC 74HC595 SMD

5.000₫

74HC595 IC ghi dịch 8 bit

3.000₫

IC 74HC574 DIP

7.000₫

IC 74HC573 DIP

5.000₫

IC 74HC373

5.000₫

IC 74HC244 IC ĐỆM

5.000₫ - 7.000₫

IC 74HC238 DIP

12.000₫

IC 74HC174 DIP

9.000₫

IC 74HC165

4.000₫

IC 74HC164

4.000₫

IC 74HC154

12.000₫

IC 74HC151 8 Input

10.000₫

IC 74HC139

8.000₫ - 9.000₫

IC 74HC138N giải mã

2.500₫ - 4.000₫
hotline
0898404333