IC DONG LS HC

74LS73
Xem nhanh

12.000₫

74LS73

74LS164
Xem nhanh

5.000₫

74LS164

74HC595 SMD
Xem nhanh

2.500₫

74HC595 SMD

74HC595 DIP
Xem nhanh

3.000₫

74HC595 DIP

74HC574 DIP
Xem nhanh

7.000₫

74HC574 DIP

74HC573 DIP
Xem nhanh

4.000₫

74HC573 DIP

74HC373 SMD
Xem nhanh

4.500₫

74HC373 SMD

74HC373 DIP
Xem nhanh

5.000₫

74HC373 DIP

74HC245 SMD
Xem nhanh

4.500₫

74HC245 SMD

74HC245N DIP
Xem nhanh

4.500₫

74HC245N DIP

74HC244 SMD
Xem nhanh

5.000₫

74HC244 SMD

74HC244N DIP
Xem nhanh

5.000₫

74HC244N DIP

74HC238 DIP
Xem nhanh

12.000₫

74HC238 DIP

74HC174 DIP
Xem nhanh

9.000₫

74HC174 DIP

74HC165 SMD
Xem nhanh

3.500₫

74HC165 SMD

74HC165 DIP
Xem nhanh

4.000₫

74HC165 DIP

74HC164 SMD
Xem nhanh

4.000₫

74HC164 SMD

74HC164 DIP
Xem nhanh

4.000₫

74HC164 DIP

74HC154 SMD
Xem nhanh

12.000₫

74HC154 SMD

74HC151 DIP
Xem nhanh

10.000₫

74HC151 DIP

74HC193 SMD
Xem nhanh

8.000₫

74HC193 SMD

74HC193N DIP
Xem nhanh

9.000₫

74HC193N DIP

74HC138 SMD
Xem nhanh

2.500₫

74HC138 SMD